REGULAMIN PROMOCJI „Z nami energii Ci nie zabraknie”

W sklepie 2N store

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Z nami energii Ci nie zabraknie” („Promocja”) jest 2N-Everpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 403 A, kod 02-801, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164987, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych,  opłaconym w całości, NIP: 951-20-79-512, nr BDO 000093404, REGON 010130717 („Organizator”). 

2. Okres trwania Promocji: od 01.07.2022 r. do 31.03.2022 r. (lub do wyczerpania zapasów).

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.2nstore.eu („Sklep Internetowy”). 

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu dowolnych produktów za łączną kwotę minimum 100,00 zł brutto w ramach jednego paragonu. 

5. Za każde wydane 100 PLN brutto konsumentowi przysługuje 1 zestaw baterii np.:

a. Paragon na kwotę 100 PLN – jeden zestaw darmowych baterii w prezencie.

b. Paragon na kwotę 629 PLN – sześć zestawów darmowych baterii w prezencie.

c. Paragon na kwotę 99 PLN – zero darmowych zestawów baterii w prezencie.

6. Każdy z Uczestników Promocji spełniających warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej jest uprawniony do otrzymania zestawu baterii alkalicznych i litowych. Przy czym jeden zestaw składa się z poniższych: 

SYMBOLILOŚĆ
LR03 Bateria alkaliczna4
LR14 Bateria alkaliczna1
LR20 Bateria alkaliczna1
6LR61 Bateria alkaliczna2
CR2032 Bateria pastylkowa1
CR2016 Bateria pastylkowa1

7. Maksymalna ilość zestawów darmowych baterii w przypadku jednego paragonu wynosi 10. 

8. Promocja łączy się z promocją „Darmowy transport” oferowanym przez Organizatora w dniu sprzedaży, na zasadach wskazanych w pkt. 4 regulaminu. 

9. Na dokumencie sprzedaży zostaną uwzględnione wszystkie produkty, łącznie z produktami, gratisowymi, których  cena na rachunku będzie wynosić 1zł brutto za 1 kpl, których to z kolei kwota zostanie odliczona od ceny Produktu/ów Promocyjnych.

10. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży: 

a. wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji - Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich zestawów darmowych baterii 

b. części produktów zakupionych w ramach Promocji, w sytuacji gdy wartość pozostałych produktów zakupionych w ramach Promocji byłaby niższa niż 100 zł - Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich zestawów darmowych baterii

c. części produktów zakupionych w ramach Promocji, w sytuacji gdy wartość pozostałych produktów zakupionych w ramach Promocji byłaby równa lub wyższa niż 100 zł – odpowiedniej ilości zestawów darmowych baterii

11. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej. 

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.2nstore.eu („Sklep Internetowy”). 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. 

15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2022 r. 

Strefa marek

blaupunkt.pngprime.png LocknLock.png
gimex.pngkoziol.png flamefield.pngprime.png

Na jesienne noce i dni

pościel.pngsuszarki.png